Покана

​​ 

Изх. №  ​​ ​​ ​​​​ 341 ​​ / 27.10.2016

Уважаема госпожо / Уважаеми господине,

За подпомагане дейността на развитието на 86 ОУ „ Св. Климент Охридски“ и за граждански контрол на управлението му, при формиране на позиции, становища и приемане на инициативи в областта на образованието и науката и в Изпълнение на Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към училищата, издаден от МОН, предстои създаването на Обществен съвет към училището.

Вярвайки в общия стремеж за​​ постигане на устойчивост в развитието на училищните образователни политики и утвърждаване на традиции за съвместна работа с родителите, каня Вас на 10.11.2016год. от 18.00 часа в класната стая на Вашето дете, в сградата на 86 ОУ, за провеждане на среща с​​ родителите при следния дневен ред .

  • Обсъждане на функциите и организацията на дейността на Обществения съвет към 86 ОУ „Св. Климент Охридски“;

  • Избор на двама ​​ представители от паралелка за участие в събранието на родителите за създаване и състав на Обществен съвет към 86 ОУ „ Св. Климент Охридски“ ;

Разчитам на активното Ви участие в дейностите, определящи съдбата на децата ни. За повече информация за правомощията на Обществения съвет вижте линка ДВ бр. 75/ 27.09.2016 г.

Зорница Славкова

Директор на 86 ОУ​​ „Св. Кл. Охридски“


Правилник за Обществените съвети

Проведена анкета

Проведена анкета в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ във връзка с Проект „Твоят час“ – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта  бе проведена анкета в I – VII  класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 5 групи по интереси /в областите Изобразително изкуство, Спортни игри – 2 групи, Литература и Музика /.

Общо събрание

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, София, с. Владая, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 16.11.2016 г. от 18.30 ч. в сградата на 86 ОУ „Св. Климент Охридски“, София, с. Владая при следния дневен ред – 

  1. Отчет на стария Съвет на настоятелите;
  2. Освобождаване на стария Съвет на настоятелите;
  3. Избор на нов Съвет на настоятелите;
  4. Избор на Председател и Касиер;
  5. Приемане на нов устав;
  6. Приемане на нови членове;
  7. Разни