НВО 4 и 7 клас 2017

НВО​​ 

 

​​ 4. клас

http://sou73.bg/files/2012/04/back-to-school-books.jpg

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

 ІV клас

 • Български език и литература – 10 май 2017г.

 • Математика –  12 май 2017г.

 • Човекът и обществото –   15 май 2017г.

 • Човекът и природата –   16 май 2017г.

 

 

7. клас

 

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ клас

 • Български език и литература – 19 май 2017 год.

 • Математика – 22 май 2017 год.

 • Чужд език –  29 май 2017 год.

 

Инструктаж на ученика за провеждане на НВО – 7. клас

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УЧЕНИКА​​ 

НВО/ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

 

Преди започване на изпита за НВО/ прием след VII клас по БЕЛ и​​ математика ученикът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

 • Заема определеното му място не по-късно​​ 9:45​​ ч;

 • Предава на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

 • Носи и ползва на изпит химикалка, която пише със син цвят, а за изпита по математика​​ -​​ линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в протокола за дежурство по време на изпита от лявата страна на името си;

 • Получава от квестор голям плик, среден плик, малък бял плик, лист за отговори за модула национално външно оценяване с прикрепена към него идентификационна бланка, свитък за допълнителния модул и​​ 3​​ броя листове за чернова по БЕЛ и​​ 3​​ броя листове за чернова по математика;

 • Под контрола на квесторите отделя идентификационната бланка от листа за отговори, попълва я четливо и я поставя в малкото пликче, без да го залепва.

 

По време и след приключване на изпита:

 • пише със син цвят химикалка, чертае с черен молив;

 • не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

 • не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

 • не подсказва и не преписва;

 • не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 • не напуска изпитната зала:

 • по-рано от​​ 30​​ (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;​​ 

 • след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работи по допълнителния модул;

 • получава тестовете и започва работа след обявяване на началния час от квестора;

 • ИМА ПРАВО​​ да пише върху свитъка с тестовите задачи;

 • след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО поставя листа за отговори в средния по големина хартиен плик и го запечатва, след което го поставят в големия хартиен плик;

 • ако ще работи по допълнителния модул,​​ НЕ​​ запечатва големия хартиен плик, а остава на мястото си до започване на втория модул, като:

 • за изпита по БЕЛ:

 • изслушва един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта;

 • получава един екземпляр от текста за преразказ и го чете самостоятелно в рамките на​​ 15​​ (петнадесет) минути, след което го връща на квесторите;

 • по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста няма право да си води бележки;

 • за изпита по математика​​ - получава екземпляр със задачите от допълнителния модул;​​ 

 • ако​​ НЯМА​​ да работи по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставя в малкото пликче, залепва го и го поставя в големия плик с вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепва и големия плик, предава изпитната си работа заедно с теста на квестора, неизползвания свитък за втория модул и неизползваните листове за чернова, подписва се в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 • След приключване на работата по допълнителния модул, на работното си място след проверка от квестора за правилното попълване на идентификационната бланка, я поставят в малкото пликче, залепват го и го поставят в големия плик заедно със свитъка за допълнителния модул, черновата и вече запечатания среден по големина хартиен плик с листа за отговори от модула НВО, след което залепват и големия плик, предават изпитната си работа заедно с теста на квестора и неизползваните листове за чернова и се подписват в протокола за дежурство и напуска изпитната зала.

 • Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.

 

 

Важни срокове и дати:

 

 

 • Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: .06-.06.2017г.

 • Подаване на документи за участие в приема. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема: .06-.06.2017г.

 • Обяваване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до​​ 06.2017г.

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: .06-.07.2017г.

 • Обяваване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до​​ 07.2017г.

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: .07-.07.2017г.

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: .07.2017г.

 • Подаване на документи в трети етап на класиране: .07.-.07.2017г.

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 

до .07.2017г.

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 07.​​ 07.2017г.

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: .07.2017г.

 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до​​ .07.2017г.

 Примерни тестове и материали можете да намерите на сайта на МОН.