Проекти-Награди

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

86 ОУ „ Св. Климент Охридски“ с. Владая , гр. София, район Витоша

www.86ou-vladaya.com,​​ klohridski@abv.bg,

с. Владая, ул. „ Брезова гора“ № 2, 029991292

 

 

 

 

Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности в 86 ОУ „Св. Климент Охридски“ по проект

BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".

за учебната 2016/2017 година

 

 

I. Въведение и цели

Настоящият механизъм се разработва във връзка с участието на училището в проекта „Твоят час“. Той има за цел​​ да проучи какви са интересите на учениците​​ ​​ към извънкласни занимания. Училиищният механизъм определя още избора на ръководители за идентифицираните дейности.

Училищният механизъм е разработен от педагогическите специалисти, съвместно с представители на Обществения съвет „Твоят час“.

 

II. Извънкласни дейности

1. Проучване на интересите на учениците

Интересите на учениците и нагласите им за включване в извънкласни дейности се проучват чрез анкетно проучване​​ (Приложение към Инструкцията на проекта „Твоят час“). Анкетното проучване се реализира в писмена форма.​​ ​​ В рамките на час на класа или час по информационни технологии учениците от всеки клас попълват индивидуално анкетата.​​ Данните​​ ​​ от анкетата служат за първоначална диагностика на нагласите и интересите на учениците, от какви дейности имат нужда, в какви клубове са участвали досега или продължават да участват.

 

2. Ръководители на извънкласни дейности

Педагогическите специалисти попълват специално разработена електронна анкета, в която заявяват желанието си да водят извънкласни дейности; тематичната област, в която ще водят дейност, и минималната и максималната големина на групата от ученици.

При избирането на ръководители от подадените кандидатури се взема под внимание опитът на преподавателите в дадената тематична област. Предимство е, ако те преподават на учениците по дадения предмет, тъй като имат най-директни и точни наблюдения за развитието на учениците, техните силни страни и области за подобрение.​​ 

 

3. Групи за извънкласни дейности по интереси

На база на анкетното проучване за интересите на учениците, предлаганите дейности от педагогически специалисти и външни експерти чрез платформата „Твоят час“ се изготвя списък с извънкласни дейности, в които учениците могат да се включат през учебната 2016/2017 г. Списъкът се разпространява в официалните онлайн комуникационни канали на училището и се поставя на таблата за съобщения в сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“. Чрез подаване на заявление учениците декларират желанието си за включване в определена извънкласна дейност.

 

4. Състав на групите за извънкласни дейности по интереси

Групите за извънкласни дейности са с максимален брой 25 деца, като всеки ръководител определя капацитета на неговата група спрямо специфичните изисквания на тематичната област. Съставът на групите се определя на база подадените заявления от учениците по първо желание. При невъзможност за сформиране на група, се вземат под внимание дейностите, поставени на второ и трето място.​​ 

При подадени заявления над максималния брой се разглежда възможност за сформиране на допълнителна група или диференциране на учениците. По преценка на ръководителя определени ученици могат да бъдат насочени към друга група или дейност, по-подходяща за​​ развиване на техните таланти.​​ 86​​ ОУ „Св. Климент Охридски“ се стреми да отговори максимално на желанията на учениците за включването им в извънкласни дейности спрямо възможностите на училището.

 

III.​​ Заключение

Училищният механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проект „Твоят час“ се прилага от​​ педагогическите специалисти в​​ 86​​ ОУ „Св. Кл. Охридски“ спрямо крайните срокове на проекта и училищната динамика. Ако е приложимо, механизмът може да бъде обновяван​​ спрямо нуждите на проекта, учениците и ръководителите на групи.

 

------------------------------------------------------​​ www.eufunds.bg​​ ------------------------------------------------------

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004​​ „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските​​ структурни и инвестиционни​​ фондове.